Thông báo tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID